Privacy

Het Centrum voor Schoolfeedback hecht veel belang aan:


Het vertrouwelijke en vrijwillige karakter van de feedback

De schoolfeedback zal enkel toegankelijk zijn voor de school zelf. Dat achten we noodzakelijk omdat de schoolfeedback bedoeld is als instrument voor de interne kwaliteitszorg van scholen. Wanneer scholen in de spiegel van het schoolfeedbacksysteem kijken, is het van wezenlijk belang dat ze een correct beeld van zichzelf te zien krijgen en geen opgepoetst beeld. Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn daarom van wezenlijk belang.

Daarom ook is ons schoolfeedbacksysteem niet bedoeld als instrument tot het realiseren van de accountability (verantwoordingsplicht) van scholen. Interne kwaliteitszorg en verantwoordingsplicht zijn twee doelen die volgens ons moeilijk tegelijk door één en het­zelfde schoolfeedbacksysteem gediend kunnen worden. Voor die verantwoordingsplicht beschikt de Vlaamse overheid trouwens al over een instrument: de onderwijsinspectie.

Het ligt bijgevolg ook niet in de bedoeling om over te gaan tot publieke rankings van scholen of dergelijke rankings mogelijk te maken.

Het vertrouwelijke karakter van schoolfeedback is uitdrukkelijk vastgelegd in het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, dat in artikel 44 bepaalt dat "de resultaten van voorbereidende of periodieke onderzoeken waaraan een instelling deelneemt met het oog op de interne of externe kwalliteitscontrole" niet onder regel van de openbaarheid van bestuur vallen.

Dat belet overigens niet dat scholen in hun dossier voor de doorlichting kunnen verwijzen naar schoolfeedbackrapporten die zij ontvingen, met name om aan te tonen hoe zij daar in het kader van hun interne kwaliteitszorg mee werken. De inhoud van die feedbackrapporten zelf mag echter door de inspectie niet openbaar gemaakt worden.

 

Respect voor de privacy van leerlingen en ouders

Ons eerste doel is scholen te voorzien van feedback over groepen van leerlingen. Toch is het nodig dat in het schoolfeedbacksysteem informatie over individuele leerlingen wordt opgeslagen:

  1. omdat voor de correcte bepaling van de toegevoegde waarde van scholen toetsscores en achtergrondgegevens op leerlingniveau aan elkaar gekoppeld moeten kunnen worden,
  2. omdat voor een correcte bepaling van toegevoegde waarde en leerwinst over langere periodes de gegevens van verschillende toetsmomenten op leerling­niveau aan elkaar gekoppeld moeten worden,
  3. om aan scholen een overzicht te kunnen bezorgen van de vaardigheidsscore per leerling.

Het spreekt vanzelf dat de school de achtergrondgegevens die zij bij de leerlingen en hun ouders verzamelt, met de nodige discretie behandelt. Dat gebeurt ook aan de kant van het Centrum voor Schoolfeedback. Gezien het om een elektronische registratie van persoonsgegevens gaat, is de privacywetgeving van kracht.

Om de bepalingen van de privacywetgeving te respecteren

  1. geldt de school als "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" en treedt het Centrum voor Schoolfeedback op als feitelijke "gegevensverwerker";
  2. wordt tussen de school en het Centrum voor Schoolfeedback een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot het garanderen van de privacy van de leerlingen en hun ouders opgenomen zijn. Deze overeenkomst kan u, telkens u bij ons schoolfeedback bestelt, via ons scholenportaal downloaden;
  3. dient de school op eenvoudig verzoek van (de ouders van) een leerling inzage te geven in de gegevens die over hen opgeslagen zijn. Ons scholenportaal voorziet hiervoor onder de rubriek administratie - leerlingen beheren per leerling een individuele, afdrukbare fiche met de achtergrondgegevens;
  4. dient de school als "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking" aansluitend bij de eerste overeenkomst die zij met het Centrum voor Schoolfeedback afsluit, een aangifte van de gegevensverwerking in te dienen bij de Privacycommissie. Dat kan elektronisch. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij een voorbeelddocument met aanwijzingen aangemaakt. In uw eigen elektronisch aangifteformulier vinkt u dezelfde vakjes aan als in het voorbeelddocument en vult u op de aangegeven plaatsen uw eigen gegevens in.

De aangifte van de elektronische gegevensverwerking is bij wet verplicht. U hoeft dit voor uw school maar 1 keer te doen. De Privacycommissie rekent u daarvoor 25 euro aan. Meer informatie over de aangifteprocedure vindt u hier.