Kernbegrippen

De feedback die wij aan scholen bezorgen, is opgebouwd rond enkele kernbegrippen:

vaardigheidsscore - verwacht gemiddelde - toegevoegde waarde - leerwinst

 

 

Wat is een vaardigheidsscore? 

Voor elke leerling wordt een vaardigheidsscore bepaald op basis van zijn of haar antwoorden op een toets. Daarbij tellen goede antwoorden op moeilijkere opgaven meer mee dan goede antwoorden op gemakkelijkere opgaven. Voor alle toetsen binnen éénzelfde reeks (bijvoorbeeld alle toetsen wiskunde in het lager onderwijs van het eerste tot het zesde leerjaar) worden de vaardigheidsscores op éénzelfde meetschaal geplaatst. Daardoor is het mogelijk om de resultaten van leerlingen die toetsen van verschillende moeilijkheidsgraad afgelegd hebben, onderling te vergelijken. Dat maakt het mogelijk om binnen één leerjaar toetsen van verschillende moeilijkheidsgraad aan te bieden. Het maakt ook mogelijk te bepalen hoeveel vooruitgang (leerwinst) een leerling over leerjaren heen gemaakt heeft.

Feitelijk gemiddelde en verwacht gemiddelde

Het gemiddelde van de vaardigheidsscores van leerlingen binnen een bepaalde groep noemen we het feitelijk gemiddelde. Het verwachte gemiddelde is de gemiddelde vaardigheidsscore die we op grond van hun individuele achtergrondkenmerken – statistisch gezien – bij uw leerlingen mochten verwachten. U kunt het interpreteren als het gemiddelde van alle scholen in Vlaanderen met precies dezelfde samenstelling naar leerlingachtergrondkenmerken als uw school. Door het feitelijk gemiddelde van uw school te vergelijken met het verwachte gemiddelde voor uw school, vergelijken we “gelijken met gelijken” en maken we dus een faire vergelijking. Dat is heel vaak niet het geval wanneer het feitelijk gemiddelde van uw school zonder meer met het Vlaamse gemiddelde vergeleken wordt.

Wat is de toegevoegde waarde?

De toegevoegde waarde (TW) van uw school geeft aan hoe groot de bijdrage van uw school in het leren van uw leerlingen is (in vergelijking met wat andere scholen aan het leren van hun leerlingen bijdragen).

Om die toegevoegde waarde uit te drukken in een getal, trekt men het verwachte gemiddelde van het feitelijk gemiddelde af:

Toegevoegde waarde = feitelijk gemiddelde – verwacht gemiddelde, dus

  1. een ‘0’ betekent dat de TW even groot is als gemiddeld in Vlaanderen. Uw leerlingen presteren gemiddeld zoals op grond van hun achtergrondkenmerken verwacht kon worden.
  2. een positief TW-getal wijst op een TW die groter is dan gemiddeld in Vlaanderen. Uw leerlingen presteren gemiddeld beter dan op grond van hun achtergrondkenmerken verwacht kon worden.
  3. een negatief TW-getal wijst op een TW die kleiner is dan gemiddeld in Vlaanderen. Uw leerlingen presteren gemiddeld lager dan op grond van hun achtergrondkenmerken verwacht kon worden.

Wat is leerwinst?

Leerwinst is de vooruitgang die een leerling tijdens een bepaalde periode (bijvoorbeeld een leerjaar, twee opeenvolgende leerjaren) maakt. Om de leerwinst te kunnen bepalen heb je aan het begin en aan het einde van de periode toetsen nodig waarvan de scores op éénzelfde meetschaal geplaatst kunnen worden (zie vaardigheidsscore). We zeggen dat de toetsen gekalibreerd dienen te zijn. De vooruitgang of leerwinst is dan het verschil tussen de begin- en eindscore.

Voor een groep leerlingen kan naast de feitelijke gemiddelde leerwinst, ook de verwachte gemiddelde leerwinst bepaald worden. En dus ook de toegevoegde waarde (TW) voor de leerwinst. In dit geval zegt de TW hoeveel méér of minder leerwinst in een groep gemiddeld behaald werd dan op grond van de individuele achtergrondkenmerken van de leerlingen verwacht kon worden.