Doel

Wat kan schoolfeedback voor uw school betekenen? En wat brengt dit Centrum voor Schoolfeedback dat anderen u niet bieden?

 

Schoolfeedback en interne kwaliteitszorg

Schoolfeedback kan een waardevolle bijdrage leveren tot de interne kwaliteitszorg in scholen. Het levert informatie die scholen kan helpen bij het evalueren van de eigen werking. Het kan helpen vragen te beantwoorden als:

 • “Hoe goed presteren onze leerlingen nu eigenlijk in vergelijking
  met andere 
  scholen met een gelijkaardig publiek als onze school?”
 • “Hoe kan ik een objectief zicht krijgen op de OUTPUT die onze school 
  realiseert, die tegelijk ook op een wetenschappelijk verantwoorde manier 

  rekening houdt met de INPUT van onze leerlingen, hun achtergrond, hun 
  thuistaal?”
 • “Zijn onze leerlingen echt wel beter af met die nieuwe methode of nieuwe
  aanpak die onze school aan het uitproberen is?”
 • “Wat is de objectieve opbrengst van al die inspanningen van het team om
  de kwaliteit van het onderwijs in onze school te verbeteren?”
 • "Klopt het dat onze school vooral goed is voor sommige categorieën van 
  leerlingen en minder voor andere?”

Sedert enkele jaren is het systematisch onderzoeken en bewaken van haar eigen kwaliteit een wettelijke opdracht voor elke onderwijsinstelling. Wij verwijzen hierbij naar het Decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs van 8 mei 2009. Het decreet hanteert uitdrukkelijk het CIPO-model als referentiekader. Dat wil zeggen dat scholen gevraagd worden de kwaliteit van hun onderwijs (Proces) te evalueren door de bereikte resultaten (Output) te relateren aan de beginsituatie en achtergrondkenmerken van de leerlingen (Input) en desgevallend aan relevante kenmerken in de schoolomgeving (Context). Dat is precies wat onze schoolfeedback doet. De toegevoegde waarde die onze schoolfeedback rapporteert, geeft aan hoe sterk de resultaten van uw leerlingen (Output) verschillen (in positieve of negatieve zin) van de resultaten die op grond van de leerlingachtergrondkenmerken (Input) verwacht konden worden. Dit vormt het vertrekpunt om zich te bezinnen over de sterke punten (die men moet weten te behouden) en de zwakke (te verbeteren) punten in de eigen schoolwerking.

 

Wat is het verschil met ...?

Ter ondersteuning van de interne kwaliteitszorg van scholen zijn er nog een beperkt aantal andere initiatieven in Vlaanderen die scholen feedback bezorgen. Wat maakt ons aanbod verschillend van sommige andere initiatieven?

De feedback over het verwachte gemiddelde voor uw school en over de toegevoegde waarde die uw school realiseert

Feedback over het verwachte gemiddelde biedt een meer precieze "vergelijking met gelijken" dan het werken met vier of vijf verschillende referentiegroepen. Eigenlijk creëren we daarmee voor elke school haar eigen unieke referentiegroep. De toegevoegde waarde die wij rapporteren, geeft daardoor preciezer aan hoeveel lager of hoger de resultaten in uw school liggen dan op grond van de individuele achtergrondkenmerken van uw leerlingen verwacht kon worden. We brengen bij die schatting verschillende achtergrondkenmerken tegelijk in rekening: de kansarmoedecategorie waartoe leerlingen behoren, hun thuistaal, hun sekse, hun geboortemaand, de vertraging die ze eerder in het basisonderwijs opliepen, ... Dat gebeurt met behulp van wetenschappelijk onderbouwde statistische analysemodellen (Wat zit achter het systeem?) die gebaseerd zijn op grondig wetenschappelijk onderzoek (Schoolfeedbackproject). Ook de wijze waarop we de feedback over de toegevoegde waarde van uw school presenteren, is gebaseerd op onderzoek in het kader van het Schoolfeedbackproject.

De feedback over de leerwinst over langere termijn

Het Centrum voor Schoolfeedback biedt u niet alleen feedback over de prestaties van uw leerlingen op het einde van een cyclus of onderwijsniveau, maar laat u ook toe uw leerlingen van leerjaar tot leerjaar te volgen. Dat geeft u een beter zicht op de periodes in hun schoolloopbaan waarin uw leerlingen meer of minder leerwinst boekten dan ze normaliter hadden kunnen of moeten doen. U kunt dus meer gericht gaan zoeken naar verbeterpunten of sterke punten die het behouden waard zijn.

De gegevens die u eerder (bij vroegere toetsmomenten) naar ons doorstuurde, worden door ons bewaard en automatisch gekoppeld aan de nieuwste gegevens die u doorstuurt.

Feedback op basis van begintoetsen

De feedback op basis van de begintoetsen levert u bijzondere informatie. Niet alleen leert ze u waar uw leerlingen aan het begin van de rit staan, ze geeft u ook aanwijzingen voor bijzondere omstandigheden. Normaliter valt het feitelijke gemiddelde op een begintoets samen met het verwachte gemiddelde voor uw leerlingen. Immers, wat anders dan de individuele achtergrondkenmerken van uw leerlingen zou kunnen verklaren dat uw leerlingen gemiddeld hoger of lager scoren dan de gemiddelde Vlaamse leerling? En toch kan het voorkomen dat het feitelijke gemiddelde op een begintoets beduidend lager (of soms ook hoger) uitvalt dan het verwachte gemiddelde voor die leerlingengroep. Een lager dan verwacht gemiddelde op een begintoets is bijvoorbeeld heel typisch voor scholen met heel veel kansarme kinderen en kan beschouwd worden als een "erfenis" die je als school meedraagt. Het is een "erfenis" die onzichtbaar blijft als je alleen informatie hebt van op één toetsmoment, op het einde van een cyclus of onderwijsniveau.